TBA panel groot

Dit is de privacyverklaring van Pizzeria Amici, gevestigd aan Kruisweg 949 te Hoofddorp (hierna: de “amici” of “wij”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze gasten, potentiële gasten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 023-2049760 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl. Amici is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven. Welke persoonsgegevens verwerken wij? ReserveringIndien u bij Amici reserveert, verwerken wij persoonsgegevens die u aan Amici verstrekt. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, (eventueel) bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en aantal gasten. Deze gegevens zijn relevant om reserveringen te kunnen bevestigen of annuleren.Facturering Indien afgesproken is met u te factureren, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens. Contact Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft). Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens? Reservering Amici gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een reservering. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden, vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Indien u deze toestemming niet geeft kunt u helaas niet reserveren bij Amici, omdat Amici de reservering niet kan verwerken zonder persoonsgegevens die relevant zijn voor de reservering. De reservering heeft als doel een inschatting te kunnen maken of wij u als gast op gepaste wijze kunnen ontvangen op het door u gekozen tijdstip met het door u gekozen aantal personen. Amici verwerkt uw persoonsgegevens om uw reservering te kunnen bevestigen of door omstandigheden te kunnen annuleren.Facturering De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.Contact De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe reserveringen. Nieuwsbrief Wij gebruiken uw e-mailadres verder om u af en toe een update te sturen over onze dienstverlening. Indien u bij ons heeft gereserveerd is er sprake van een zogenaamde “bestaande klantrelatie” en sturen wij u nieuwsbrieven op grond van ons gerechtvaardigd belang. Indien u niet eerder gebruik heeft gemaakt van reserveringen maar op andere wijze met ons in contact bent gekomen (zoals door het invullen van het contactformulier of het sturen van een e-mail met een vraag), zullen wij u om toestemming vragen om nieuwsbrieven aan u te versturen, en dit alleen doen als u daarvoor uw toestemming heeft verleend.Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? Wij bewaren de persoonsgegevens in beginsel gedurende vijf jaar. Administratie Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van u vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.Overige contactgegevens Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.Met wie delen wij uw gegevens? Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die Amici verstuurt of ontvangt  en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider. Met deze partij heeft Amici een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten. Hoe worden uw gegevens beveiligd? Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen. Wat zijn uw rechten? U heeft de volgende rechten: 

    
a.    Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan. 

    
b.    Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn. 

    
c.    Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. 

    
d.    In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’). 

    
e.    Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen. 
Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen. Mei 2018

Ga naar boven